Exfoliates and rejuvenates you skin.

Scoop out 1/2 tsp, scrub on skin and rinse.

Sea Salts, Avocado Oil, Emu Oil and Fragrance Oils

4 OZ WOMEN'S SKIN SCRUB

$8.95Price