Exfoliates and rejuvenates you skin.

Scoop out 1/2 tsp scrub on skin then rinse.

Sea Salts, Avocado Oil, Emu Oil and Fragrance Oils

4 OZ MEN'S HAND SCRUB

$8.95Price